Unite 香港佛牌討論區

設為首頁收藏本站

Unite 香港佛牌討論區

 找回密碼
 新會員登記
搜索
查看: 276|回復: 4

三十二相

[複製鏈接]
發表於 18-8-2013 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
何謂三十二相?
        
                                三十二相:係轉輪聖王及佛之應化身所具足之三十二種殊勝容貌與微妙形相。又作「三十二大人相」、「三十二大丈夫相」、「三十二大士相」、「大人三十二相」。略稱「大人相」、「四八相」、「大士相」、「大丈夫相」等。與八十種好(微細隱密者)合稱「相好」。關於三十二相名稱之順序,各有異說,今依《大智度論》、《大般若波羅蜜多經》,整理提供參考。
               
                                                三十二相:名稱、形態、修行感得好相、此相的功德
               
                 1.                 頂成肉髻相:即頂上有肉隆起如髻形之相。
                                係以虔誠心禮敬三寶,供養師僧父母,修持善法,而感得之相。
                                此相表智慧、福德圓滿之相。
               
                 2.                 眉間白毫相:即兩眉之間,有白毫、柔軟而右旋,常放光明。
                                係見眾生修戒、定、慧三學,同喜讚嘆而感此妙相。
                                此相表心明澄淨能見百憶諸佛,光明微妙境界。
               
                 3.                 眼睫牛王相:即睫毛整齊而不雜亂。如牛王睫毛長而柔美。
               
                 係觀眾生如父母,並以平等之心憐愍愛護眾生,而感得此妙相。
               
                 此相表慧眼恆開,不生愚痴。
               
                 
               
                 4.                 目紺青色相:即佛眼紺青,如青蓮花,碧海青空,慈眼垂視。
               
                 係生生世世以慈心慈眼歡喜心布施予眾生,所感得之妙相。
               
                 此相表眼根清淨明潔,當來常見諸佛,常聞微妙法。
               
                 5.                 梵音深遠相:即佛之清淨梵音,聲音宏量美妙,遠近皆可聽聞。
                                                                                係口業清淨,說實語、愛語。禁止一切惡言,所感得之妙相。
                                                               此相表法音了了,遠近皆可聞,斷除疑惑,心生善法。
               
                 6.                 廣長舌相:                 即舌頭廣長柔軟細薄,伸出時可掩蓋臉部。
                                係出言至誠,恆修柔軟語、法語,受持戒律,常行悲心感得此相。
                                此相表觀此相,能滅累劫重罪,值遇諸佛菩薩受記。
               
                 7.                 常得上味相:即口中常有津液,味覺最上好。
               
                 係愍念眾生如子女,復以修行諸善法迴向菩提道,感得之相。
               
                 此相表佛之妙法能滿足眾生志願之德。
               
                 
               
                 8.                 四牙白淨相:即四顆門牙鮮白光潔,鋒銳堅固如金剛。
               
                 係常思惟善法,廣修慈悲心而感得此相。
               
                 此相表能以智慧,摧破一切眾生貪嗔痴三毒。
               
                 9.                 齒白齊密相:即牙齒潔白整齊而密接,沒有縫隙。
                                                係以十善法化益眾生,稱揚他人功德所感得之相。
                                此相表能清淨和順、眷屬同心之德。
               
                 10.                 四十齒相:                 即佛具有四十齒,不粗不細,潔白整齊而美德。
               
                 係由遠離惡口、兩舌、恚心                ,修習平等慈悲而感得此相。
               
                 此相表口常出清淨妙香,止眾生惡口業,滅無量罪、受無量法樂。
               
                 
               
                11.                 面圓滿相:                 即臉頰飽滿而結實如獅子頰,即臉如滿月淨金色。
               
                                                                係見有德者,如實讚嘆,稱揚其美德同喜布施,而感得此相。
               
                                                                此相表能滅百劫生死之罪,面見諸佛,了了分明。
               
                 
               
                12.                 肩圓滿相:                  即兩肩圓好豐滿,平整微妙。
               
                                                                係由造像修塔,施無畏所感得之妙相。
               
                                                                此相表能滅除疑惑,除業障等無量功德。
               
                 
               
                13.                 身端直相:                 即佛身最大端正而直,威儀莊嚴。
               
                                                                係身業清淨,遠離殺生、偷盜、矯慢、邪淫、所感得之相。
               
                                                                此相表能令見聞之眾生止苦、得正念、修十善行。
               
                 
               
                14.                 上身獅子相:即佛上身廣大,行住坐臥威容端嚴,如獅子王。
               
                                係廣修淨業,離兩舌,教人善法、行仁和,離我慢而感得此相。
               
                此相表威容自信高貴,慈悲圓滿之德性。
               
                 
               
                15.                 兩腋隆滿相:即佛兩腋下                之骨肉圓滿不虛。
               
                係佛予眾生醫藥、飯食,又自能看病所感之妙相。
               
                此相表能圓滿眾生聞法學佛心願之德。
               
                 
               
                16.                 七處平滿相:即雙手、雙足、雙肩和頸部七處有豐滿軟肌肉。
               
                係由不惜捨己所心愛之物,布施予眾生而感得之相。
               
                此相表一切眾生得以滅罪生善之德。
               
                 
               
                17.                 皮膚細軟相:即皮膚細薄柔軟、光滑,一切塵垢不染。
               
                                係布施衣服、房舍、飲食與眾生。遠離惡習,親智者所感得之相。
               
                此相表佛之平等無垢,以大慈悲化益眾生之德。
               
                 
               
                18.                 身光一丈相:即佛身經常放出,四方各一丈金色光芒。
               
                係發大菩提心,勤修無量行願善法所感得之相。
               
                此相表能除疑惑滅業障,一切志願皆能滿足之德。
               
                 
               
                19.                 金色身相:                 即佛身及手足光輝如黃金色。
               
                係常樂修善、離諸瞋恚,慈眼悲心視眾生而感得之相。
               
                此相表瞻仰之眾生能厭捨物欲愛樂,滅罪生善之德。
               
                 
               
                20.                 毛孔身相:                 即每一毛孔各生一根青色毛,能生出微妙香氣。
               
                係尊重供養一切有情,親近智者,隨順眾生所感之妙相。
               
                此相表能斷止一切惡習,修一切善法,得解脫自在之德。
               
                 
               
                21.                 身毛上旋相:即                佛身毛右旋向上,毛色紺青、柔軟。
               
                係尊敬師長,常化眾生,修行一切善法而感得之相。
               
                此相表能令眾生,心生歡喜,皈依三寶,獲無量之功德。
               
                 
               
                22.                 身縱廣等相:即佛身周匝雙手平舉時,其寬度與身高相等。
               
                係與眾生常行三昧禪定,作無畏施而感得此妙相。
               
                此相表無上法王尊貴自在,福慧圓滿之功德。
               
                 
               
                23.                 馬陰藏相:                 即男根密隱於體內如馬陰之相。
               
                係由斷除邪淫,修習正觀,慈悲攝受眾生而感得此相。
               
                此相表身體康順,慧命長壽,善說正法,廣渡信眾之德。
               
                 
               
                24.                                 膝如鹿王相:即大腿、膝骨肌肉如鹿王般纖圓、堅實。
               
                係專心聞法實修,並善解勤說正法所感得之相。
               
                此相表能消滅一切罪障,增長戒、定、慧之功德。
               
                 
               
                25.                 垂手過膝相:即站立時,兩手垂下。長手過膝。
               
                係修習諸善行,離我慢,不著名利,無相布施而感此相。
               
                此相表降伏一切貪、嗔、痴惡魔,哀愍摩頂眾生之德。
               
                 
               
                26.                 手指纖長相:即兩手細長、端直、優雅之相。
               
                係禮敬供養諸師長,熄滅矯慢心,和順眾生所感之相。
               
                此相表能令眾生喜樂皈依,慧命長遠之德。
               
                 
               
                27.                 手足柔軟相:即雙手、雙足過柔細軟、優美。
               
                                係以飲食、衣服、臥具、醫藥,親手供養師僧父母所得之相。
               
                此像表佛以智慧、慈悲、柔軟之手,救護攝取親疏之德。
               
                 
               
                28.                 手足縵網相:即手足指與指間,皆有連絡縵網。(如水禽蹼膜)
               
                                係修布施、愛語、利行、同事四攝法,平等饒益有情而感得此相。
               
                此相表能離煩惱惡業,自在解脫,至無為菩提彼岸之德。
               
                 
               
                29.                 足趺高滿相:即足背高起圓滿之相。
               
                係佛以因位修福、勇猛精進,常行法布施所感得之相。
               
                此相表恒以大悲心,以善法饒益有情眾生無上之內德。
               
                 
               
                30.                 足跟廣平相:即足踵圓滿廣平之相。
               
                係以方便智、持戒、聞法、勤修善業而感得之相。
               
                此相表能饒益、渡化盡未來際一切眾生之德。
               
                 
               
                31.                 足千輻輪相:即足底現千輻輪寶之肉紋相。
               
                                係精進修行諸善法,供養師僧、父母,並法布施而感得之相。
               
                此相表能照破愚痴。無明,並摧伏怨敵、惡魔之德。
               
                32.                 足下安平相:即足底平直柔軟,無凹處,安                住密著地面之相。
                                係佛以因位行菩薩道時,修六波羅密所感得之妙相。
                                此相表佛能引導眾生修習佛法,獲無量法益之功德。

頭像被屏蔽
發表於 18-8-2013 22:19 | 顯示全部樓層
{:7_345:}{:7_345:}进来学习的
回復

使用道具 舉報

發表於 19-8-2013 00:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享
回復

使用道具 舉報

發表於 19-8-2013 00:59 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

發表於 29-12-2013 07:33 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 新會員登記

本版積分規則

QQ|小黑屋|手機版|網站地圖|聯絡我們|Unite Thai Amulet Forum (HK)   

GMT+8, 27-4-2018 12:53 , Processed in 0.084218 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表